Laurentian 1 Capital Laurentian 2 Kanata
Paul Maly Alan Tse Denis Lu Ashok Saha
Alan Lim Stephen Dam Al Chan Philip Farrell
Neil Varan Truc le Saad Khan Fang-Wei Fang
Wen Zhu Jim Huang Toan Trinh Xiao-Bo Zhu
Laura Gemmell Jennifer Leung Sally Liang Lynn Plummer
Kathy Liu Grace Yeung Dorothy Lui Ji- Hong Yang
Laurentinan 3 R. A. Center Fallingbrooke University of Ottawa
Wei-Shao Tom Manfred Cantal Dwayne Mansfield Chen Xing Zhou
Jimmy Chu Alain Magloire Rick Armstrong Mohamed Oudah
Phil Yang Jame Bratscher Pierre Leblanc Kevin Luo
Ky-Tuong Ly David Kurtz Gu wei Benny Chen
Linda Mills Maria Murphy Yuli Qon Esther Son
Karen Meyer Rowena Foong Noelle DelGrando Brigette Kwok